6/3/07

Νιώθω...



Claude Monet (1840–1926)
"House of the Customs Officer, Varengeville" (1882)

Δεν υπάρχουν σχόλια: